الإنجليزية - B2 - Audio Lingua https://audio-lingua.eu/ fichiers mp3 en 13 langues, enregistrés par des locuteurs natifs, libres de droits pour une utilisation pédagogique ou personnelle, abonnement au podcast anglais, podcast allemand, téléchargement de fichiers mp3, compréhension de l'oral en allemand, anglais, chinois, français, espagnol, russe, italien, portugais, catalan, corse, créole, occitan ar SPIP - www.spip.net Audio Lingua <span lang='fr' dir='ltr'>- mp3 en anglais, allemand, arabe, catalan, corse, espagnol, italien, russe, occitan, portugais, chinois et français</span> https://www.audio-lingua.eu/local/cache-vignettes/L144xH57/siteon0-b0271.png?1613629214 https://audio-lingua.eu/ 57 144 Fiona : Prince Philip, Duke of Edinburgh's biography https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article7695 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article7695 2021-04-22T09:41:42Z text/html en Fiona (North of England, GB) B2 مؤنث راشد >180ثانية سيرتي تاريخ <p>Fiona tells us about the life and death of Prince Philip, Duke of Edinburgh.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot17" rel="tag">مؤنث</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot19" rel="tag">راشد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot37" rel="tag">>180ثانية </a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot58" rel="tag">سيرتي</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot111" rel="tag">تاريخ</a> Karl : The Shambles and the Harry Potter saga https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article7008 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article7008 2020-04-23T17:10:00Z text/html en Karl (York, England) B2 مذكّر راشد 120-180ثانية سينما أدب كتاب <p>Do you know Diagon Alley in the Harry Potter saga? Karl works in a shop in The Shambles, which inspired the saga.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot19" rel="tag">راشد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot36" rel="tag">120-180ثانية </a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot64" rel="tag">سينما</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot125" rel="tag">أدب</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot126" rel="tag">كتاب</a> Leo : Coronavirus in NYC https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6980 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6980 2020-04-09T08:25:18Z text/html en Leo (NYC, Usa) B2 مذكّر مراهق 120-180ثانية صحّة تجربة <p>Leo tells us about the situation due to Coronavirus in New York City, where he lives.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot20" rel="tag">مراهق</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot36" rel="tag">120-180ثانية </a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot186" rel="tag">صحّة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot213" rel="tag">تجربة</a> Peyton : what it feels like to be a millennial https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6689 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6689 2019-11-04T16:51:00Z text/html en Peyton (Oklahoma, USA) B2 مذكّر راشد >180ثانية مجتمع استهلاكي جامعة <p>Peyton talks about a few pre-conceived ideas people have about millennials.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot19" rel="tag">راشد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot37" rel="tag">>180ثانية </a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot194" rel="tag"> مجتمع استهلاكي </a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot214" rel="tag">جامعة</a> Peyton : American football is a big source of revenue https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6684 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6684 2019-10-18T15:18:00Z text/html en Peyton (Oklahoma, USA) B2 مذكّر راشد 30-60 ثانية دراسة رياضة جامعة <p>Peyton talks about how much money American universities make out of American football</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot19" rel="tag">راشد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot23" rel="tag">30-60 ثانية</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot96" rel="tag">دراسة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot199" rel="tag">رياضة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot214" rel="tag">جامعة</a> Peyton : the role of alumni in US universities https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6682 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6682 2019-10-18T13:48:00Z text/html en Peyton (Oklahoma, USA) B2 مذكّر راشد 60-90 ثانية دراسة جامعة <p>Alumni (former students) help fund universities in the USA. Peyton explains how.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot19" rel="tag">راشد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot24" rel="tag">60-90 ثانية</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot96" rel="tag">دراسة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot214" rel="tag">جامعة</a> Peyton : being a student in the US can be very stressful (2/2) https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6678 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6678 2019-09-01T12:30:00Z text/html en Peyton (Oklahoma, USA) B2 مذكّر راشد >180ثانية دراسة جامعة <p>Peyton compares the French and the American university system.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot19" rel="tag">راشد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot37" rel="tag">>180ثانية </a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot96" rel="tag">دراسة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot214" rel="tag">جامعة</a> Peyton : being a student in the US can be very stressful (1/2) https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6677 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6677 2019-09-01T12:27:00Z text/html en Peyton (Oklahoma, USA) B2 مذكّر راشد 120-180ثانية دراسة جامعة <p>The American system puts a lot of pressure on university students who can't afford to fail.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot19" rel="tag">راشد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot36" rel="tag">120-180ثانية </a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot96" rel="tag">دراسة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot214" rel="tag">جامعة</a> Peyton : my tuition fees https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6676 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6676 2019-09-01T12:26:00Z text/html en Peyton (Oklahoma, USA) B2 مذكّر راشد 120-180ثانية دراسة جامعة <p>Peyton explains how he got 3 scholarships to pay for his tuition fees at Oklahoma University.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot19" rel="tag">راشد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot36" rel="tag">120-180ثانية </a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot96" rel="tag">دراسة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot214" rel="tag">جامعة</a> Peyton : how American students cope with tuition fees https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6675 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6675 2019-09-01T12:25:00Z text/html en Peyton (Oklahoma, USA) B2 مذكّر راشد 120-180ثانية دراسة جامعة <p>Peyton lists the various possibilities for American university students to cope with tuition fees.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot19" rel="tag">راشد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot36" rel="tag">120-180ثانية </a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot96" rel="tag">دراسة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot214" rel="tag">جامعة</a> Marla : we need a second referendum ! https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6411 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article6411 2019-03-18T09:12:12Z text/html en Marla (Newcastle, UK) B2 مؤنث مراهق 30-60 ثانية مستقبل سياسة <p>Marla explains why she feels the British youth deserves a second referendum on Brexit.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot17" rel="tag">مؤنث</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot20" rel="tag">مراهق</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot23" rel="tag">30-60 ثانية</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot56" rel="tag">مستقبل</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot168" rel="tag">سياسة</a> Richard : my testimony as first responder after the 9/11 attacks https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5911 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5911 2018-08-20T12:27:00Z text/html en Richard (Queens, NYC, USA) B2 مذكّر كبير السنّ >180ثانية <p>Richard remembers what it felt like to be part of the rescue teams after the attacks on the World Trade Center in New York on September 11th, 2001. He was personally involved with the electric company of NYC.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot21" rel="tag">كبير السنّ</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot37" rel="tag">>180ثانية </a> Vernon : I got badly injured while in service https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5415 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5415 2018-04-26T11:28:20Z text/html en Vernon (UK) B2 مذكّر كبير السنّ 90-120 ثانية مهنة قدرة <p>Vernon got badly injured while in service with the Metropolitan Police.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot21" rel="tag">كبير السنّ</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot25" rel="tag">90-120 ثانية</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot145" rel="tag">مهنة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot169" rel="tag">قدرة</a> Vernon : Margaret Thatcher https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5414 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5414 2018-04-26T11:25:59Z text/html en Vernon (UK) B2 مذكّر كبير السنّ 120-180ثانية مهنة قدرة <p>Vernon used to be part of the Metropolitan Police service which had to protect the former British Prime Minister.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot21" rel="tag">كبير السنّ</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot36" rel="tag">120-180ثانية </a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot145" rel="tag">مهنة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot169" rel="tag">قدرة</a> Vernon : Brexit and David Cameron https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5412 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5412 2017-09-12T11:25:00Z text/html en Vernon (UK) B2 مذكّر كبير السنّ 90-120 ثانية اقتصاد سياسة قدرة <p>Vernon talks about the origin of the referendum and how the British Prime Minister made the decision to organize the vote.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot21" rel="tag">كبير السنّ</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot25" rel="tag">90-120 ثانية</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot86" rel="tag">اقتصاد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot168" rel="tag">سياسة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot169" rel="tag">قدرة</a> Vernon : post-Brexit negotiations https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5411 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5411 2017-09-12T11:03:06Z text/html en Vernon (UK) B2 مذكّر كبير السنّ 60-90 ثانية اقتصاد سياسة قدرة <p>Vernon talks about the negotiations between Great Britain and Europe after Brexit.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot21" rel="tag">كبير السنّ</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot24" rel="tag">60-90 ثانية</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot86" rel="tag">اقتصاد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot168" rel="tag">سياسة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot169" rel="tag">قدرة</a> Vernon : we'd love another chance to vote https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5410 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5410 2017-09-12T09:42:37Z text/html en Vernon (UK) B2 مذكّر كبير السنّ 60-90 ثانية اقتصاد سياسة قدرة <p>Vernon talks about these people who realised they might have made a mistake in the polling station.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot21" rel="tag">كبير السنّ</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot24" rel="tag">60-90 ثانية</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot86" rel="tag">اقتصاد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot168" rel="tag">سياسة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot169" rel="tag">قدرة</a> Vernon : Brexit, what now ? https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5409 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5409 2017-09-12T09:37:50Z text/html en Vernon (UK) B2 مذكّر كبير السنّ 60-90 ثانية اقتصاد سياسة قدرة <p>Vernon talks about the implications of Brexit.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot21" rel="tag">كبير السنّ</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot24" rel="tag">60-90 ثانية</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot86" rel="tag">اقتصاد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot168" rel="tag">سياسة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot169" rel="tag">قدرة</a> Vernon : I don't think anybody really understands Brexit https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5408 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5408 2017-09-12T09:12:48Z text/html en Vernon (UK) B2 مذكّر كبير السنّ >180ثانية اقتصاد سياسة قدرة <p>Vernon gives his opinion concerning Brexit.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot21" rel="tag">كبير السنّ</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot37" rel="tag">>180ثانية </a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot86" rel="tag">اقتصاد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot168" rel="tag">سياسة</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot169" rel="tag">قدرة</a> Kieran : the media in the USA https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5003 https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5003 2016-10-28T21:00:00Z text/html en Kieran (Florida, USA) B2 مذكّر راشد 120-180ثانية وسائل الإعلام قدرة <p>Kieran opposes a few American newspapers that are known to take sides, in particular during the election.</p> <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique2" rel="directory">الإنجليزية</a> / <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot13" rel="tag">B2</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot16" rel="tag">مذكّر</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot19" rel="tag">راشد</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot36" rel="tag">120-180ثانية </a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot139" rel="tag">وسائل الإعلام</a>, <a href="https://www.audio-lingua.eu/spip.php?mot169" rel="tag">قدرة</a>