Kad légal

di Jeffrey (Kréyolis, Lapwent)

Ka sa yé?

Sit http://www.audio-lingua, sé ta GEP (Gwoup a èspérimantasyon pédagojik) a lakadémi Vèwsay. Adan kad a lantrènman pou konprann loral, i ka pwopozé dokiman mp3 pou kouté asi sit a-y oben pou téléchawjé.

Editè

GEP Langues de l’académie de Versailles
Dane (Délégation académique au numérique éducatif)
2 rue Pierre Bourdan - 78160 MARLY-LE-ROI
Téléfòn : 01 78 64 52 00

Dirèktè a piblikasyon :
M. Fabrice GELY , Délégé akadémik pou nimérik an lakadémi Vèwsay.

Sa ki ni chaj a sa ki ni asi sit-la:

Lékip a webmastè-la é gwoup-la ki ni chaj a maké-la:

 • Katrin Goldmann (gidonnè) : Alman, FLE
 • Elisa Gy : Anglé, FLE
 • Karine Delaire : Pangnòl, FLE
 • Vanessa Carvalho : Pòtigé, FLE
 • Fiorenza Donella : Italyen, FLE
 • Lucile Baudin : Ris, FLE
 • Mathilde Labbé : Chinwa
 • Jean-Daniel Esteve (Lakadémi Monpèlyé) : Òksitan
 • Mélanie Garcia, Pasqual Tirach (Lakadémi Monpèlyé) : Katalan
 • Marc Khelifi-Morandini (Lakadémi Kòws) : Kòws
 • Marika Nelhomme (Lakadémi Gwadloup) : kréyòl gwadloupéyen
 • Bruno Rijobert : Ébré
 • - : arab

Wèbmastè tèknik :
Phillipe Roca, Dane a lakadémi Vèwsay.

Dévlòpman a sit-la ((2008-2016):
Johan Pustoch

Istil-grafik :
Jessica Plagnol

La sit-la niché

Sit http://www.audio-lingua.eu sé DANE a lakadémi Vèwsay ki ni chaj a-y ( 2 rue Pierre Bourdan - 78160 MARLY-LE-ROI, [email protected] )

Sa pou sav asi dwa a lotè-la é asi kopyé a sé dokiman mp3 la

Dokiman mp3 ki pibliyé asi sit-lasa, sé lotè-la ka rété mèt a yo adan kad légal menmsi yo ban nou lotorizasyon pou mèt yo asi http://www.audio-lingua.eu. Zòt pé sèvi èvè yo kon zòt vlé adan klas-lékòl, adan kad a fòwmasyon, pou on lègzanmen/on dèvwa lenstitisyon piblik mèt-doubout, oben adan on kad privé é anfanmi. Anponjan, zòt pa andwa sèvi avè sé dokiman mp3 la oben kopyé –yo kisiswa pou fè lajan, kisiswa pou fè piblisité.

Ou ni dwa distribiyé sé fichyé mp3-la pou moun ou konnèt, anlè baladè a yo, dèstan sé pou yomenm oben pou sèvi épi-yo pou lékòl. Men yo pa andwa fè lajan épi-y. Toutfwazékant, fò toutmoun ka sèvi épi sé dokiman-la sav yo sòti http://www.audio-lingua.eu Défandi, pibliyé dokiman a Audio-Lingua asi ondòt sit.

Défandi kopyé pondòt jan. Pa menm on ti mòso a sit www.audio-lingua.eu ou pé pa kopyé. Kisaswa désen, foto oben dòt dokiman y opa ba-w dwa. Sianka ou pa sèten sa ou pé kopyé oben ou pé pa kopyé, vométan ou mandé rèskonsab a sit-la.

Sianka ou pa sèten lidantité a moun-la kifèdokiman-la, mandé enfòwsyon-la òbòDane a lakadémi Versailles, ( 2 rue Pierre Bourdan - 78160 MARLY-LE-ROI, 01 39 45 78 49, [email protected] ).

Défandi kopyé timòso oben tout sit-la !

Lyann pou ay si dòt sit

Sa pé rivé ou touvé lyann pou ay si dòt sit, kisiswa privé oben ofisyèl, kisiswa fransé oben andéwò. Anponjan éditè-la pa rèskonsab parapòt a sa ki andidan a yo, é yo la yenki pou pèwmèt vizitè-la rivé pli fasilman asi dòt rèsous asi sijé-la i ka gadé la.

Sa pou sav asi kréyasyon a lyann pou ay asi http://www.audio-lingua

Sit a Audio-Lingua ka pèwmèt vou sèvi avè lyann ipèwtèks ki ka voyé-w alé asi paj a-y.
Men pou sa :
 défandi sèvi avè tèknik a lyann fon, kivédi paj a sit-la pa dwètèt miganné andidan paj a on dòt sit. Fò wouvè-yo adan on dòt paj ki pa ni ayen a vwè avè lòt-la.
 Fò vwè ola on lyann ipèwtèks sòti dyèktèman dèstan i asi dokiman-la.
 Fò sèvi avè sé enfòwmasyon-la yenki pou on rézon pèwsonèl, adan kad a lédikasyon, oben adan kad a on asosiyasyon. Pa sèvi avè sé enfòwmasyon-la pou fè lajan oben pou fè piblisité nonplis.

Lotorizasyon-lasa pa wouvè anponjan pou sit entèwnètki ka voyé enfòwmasyon ki rasis, pòwno, adan larèl a rayisman a moun-déwò oben moun-vini, ki ka lévé bab oben ki pé, poudi tout, tèwbolizé lèspri a moun.

Sa pou sav asi pwotèksyon a lenfòwmasyon nou ni si-w

Nou pa ka ranmasé pon lenfòwmasyon asi-w si ou pa okouran. Nou pa ka ba pondòt lenfòwmasyon asi-w nonplis.

Nou pa ka mété pon lenfòwmasyon nou ranmasé si-w, asi sit-la. Kanta adrès mèl, pi mové ankò. Pou sa ki tit a timoun minè, janmen pa nou pa ka mét-yo nonplis.

Chif

Pou nou pé konnèt pibyen sa moun ki ka gadé sit-la enmé asi-y, é pou nou mélyoré-nou, sa pé rivé nou konté konmen moun ki vin si on paj, ki paj moun gadé. Sa pé osi parapòt a sa moun ki ka vizité sit-la ka fè asi-y, é konmen fwa yo ka déviré. Pou sa, nou pé sèvi avè tèknoloji a « cookies ». Sa posib pou vou dérifizé sé « cookies » la oben éfasé-yo, sa péké opozé-w anponjan fè vizit a-w asi paj a sit-la.
Sianka ou pa dakò avè lanrèjistrèman a « cookies » oben ou vlé yo di-w avan si ou ka asèpté-yo, nou ka konséyé-w li sa adan ribrik-la ki la pou ba-w on pal la adan navigatè a-w, é i ké èspliké-w sa pou fè.

Fò sav osi, éditè a sit-la ka fè on analiz a moun ka vin si sit-la. Pou sa i ka apiyé asi dékatman a konnèksyon. Nou pa ka gadé adrès IP a moun ki sèvi pou wouchach a nou plis ki 12 mwa.

Sa pou sav pou sèvi avè sit-la

Moun-la ki sa sèvi èvè sit-la, ka rèkonnèt i kapab é ni sa ki fo, komifo pou rantré asi sit-la é sèvi évè-y. Nou ka mandé-y rèspèkté bon konpòtasyon a entèwnèt, piplis, lè sé pou sèvi èvè mèl ki si sit-la. Toujou chonjé awtik 26 a lalwa ki sòti lè 6 janvyé 1978asi asi« Infòwmatik é Libèté », ka di défandi mèl a on moun, san i okouran, pou voyé mésaj i vlé pa ba-y, akontinyé. E sa kisiswa rézon a mésaj-la. Awtik 16 a menm lwa-la ka di défandi, mèt on sistèm ka pèwmèt voyé mésaj otomatik, doubout ; défandi fè on krèy i ni onpakèt mèl. Défandi osi mèt-doubout on sistèm otomatik ki ka pèwmèt okipé dè enfòwmasyon, la i ni non a moun ki pa fè pon déklarasyon avan sa douvan la CNIL.

Twitter Facebook